Štruktúrované kabelážne systémy

kabel

Štruktúrovaná kabeláž

je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“, t.j. pasívna časť komunikačnej siete. Hlavnými požiadavkami pri návrhu štruktúrovanej kabeláže sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti, požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém , ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz prípadne iných perspektívnych technológií, po jedinom médiu. 

Štruktúrovaná kabeláž je teda z tohto pohľadu inteligentný a flexibilný univerzálny systém. Celá technológia je pritom postavená len na metalických, alebo optických kábloch, prípadne je možné tieto systémy kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií. Štruktúrovaná kabeláž umožňuje "užívateľom" priestorov meniť vzhľad interiéru podľa svojich predstáv a pri vhodnej konfigurácii kabelážneho systému vylučuje potrebu naťahovania káblov po celej miestnosti. Aby však takýto systém dokonale spĺňal v budúcnosti svoje poslanie, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých a požiadaviek. Hlavnou výhodou týchto systémov je že pri ich použití zaniká potreba ťahať separátnu kabeláž pre každú technológiu. Použije sa jeden typ kábla po ktorom je možné preniesť hlas (telefón), dáta (PC, switch, router) a obraz (TV). 


Rozdelenie technológií:

Metalická kabeláž

Metalické káble štruktúrovanej kabeláže sú použité ako fyzický prepoj medzi kanceláriou resp. bytom a centrálnym bodom , ktorým je rozvádzač "rack". Takýto rozvod sa nazýva horizontálny keďže káble sú ťahané v rámci jedného podlažia (poschodia). Je možné prepájať metalickými káblami aj jednotlivé podlažia budovy (vertikálny rozvod), avšak len do dĺžky kábla 100m. Toto dĺžkové obmedzenie platí samozrejme aj v prípade horizontálneho rozvodu. Ako základné médium sa používajú 8- vodičové káble, v prevedení ako 4 - páry skrúcané medzi vodičmi v páre, ako aj páry skrúcané medzi sebou. Kvalita a hustota skrúcania je jedným z atribútov kvality prenosu po takomto kábli, kvôli elektromagnetickým presluchom medzi jednotlivými pármi.

1. Aktuálne kategórie

  • Enhanced Category 5 (Cat 5E) 100 MHz, prenos 1GBase-T
  • Category Augmented 6 (Cat 6A) 500 MHz, prenos 10GBase-T
  • Category Augmented 7 (Cat 7A) 1000 MHz, prenos 10GBase-T

Kategória Cat.7 využíva špeciálne konektory (nie RJ45) a oveľa vyššie frekvencie, ktoré majú podporiť prenos budúcich aplikácií. Navyše v súčasnosti neexistuje žiadne prenosné testovacie zariadenie schopné otestovať výkon kabeláže Cat.7A v celej šírke prenosového pásma.
Aktuálne kategórie (5E a 6A) uvažujú už s obojsmerným prenosom po všetkých štyroch pároch súčasne /zahŕňa aj požiadavky pre prenos GIGABIT ETHERNETu a 10GIGABIT ETHERNETu ako aj ďalších budúcich vysokorýchlostných aplikácii. 

kabeláž

2. Pôvodné kategórie

  • Category 5 (Cat 5) - 100 MHz
  • Category 6 (Cat 6) - 250 MHz
  • Category 7 (Cat 7) - 600 MHz

 kabeláž

3. Tienenie

Tienenie vodičov fóliou, alebo opletením je ochrana voči vonkajšiemu vplyvu iných technológií a elektromagnetickému rušeniu čím sa zvyšuje kvalita prenosu a nedochádza ku strate údajov. Čím väčšou rýchlosťou auto ide, tým väčšie nebezpečenstvo znamená dážď a nárazový vietor. Analógia platí aj pre vysokorýchlostný prenos dát. Čím vyššia prenosová rýchlosť, tým väčšie nebezpečenstvo predstavuje pre signál elektromagnetické rušenie.

4. Meranie a certifikácia

Meranie kabelážneho systému je potrebné z hľadiska kontroly správnosti parametrov funkcionality ako aj splnenia parametrov noriem a kategórií. Na meranie príslušných portov sa používajú testery pre príslušný rozsah a kategóriu. Následná certifikácia dokumentuje všetky parametre pre úplné posúdenie stupňa kvality metalickej kabeláže.

Optická kabeláž

Hlavným rozdielom medzi metalickou a optickou kabelážou je v použití prenosového média. V prípade optickej kabeláže je ním optický kábel tvorený niekoľkými sklenenými vláknami z čoho vyplýva ďalšia odlišnosť od metalickej kabeláže a tou je typ prenosu. Keďže sklo je výborným izolantom, nie je možné po sklenených vláknach prenášať elektrické signály ako je to v prípade klasických káblov, ale je potrebné ich na jednej strane pretransformovať na svetelné impulzy ktoré sú šíriteľné sklom. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť komunikáciu na vzdialenosti ktoré nie sme schopní pokryť metalickými káblami bez použitia aktívnych prvkov. Optické rozvody sa zvyčajne používajú na vytvorenie hviezdicovej optickej chrbticovej kabeláže budovy pre fyzické prepojenie príslušných dátových rozvádzačov(tým pádom jednotlivých štruktúrovaných kabeláží), a poprípade následne viacerých budov do areálu – ako jedného komunikačného celku.

Základným médiom je kábel obsahujúci párny počet optických vlákien. Káble sú v rôznom vyhotovení podľa prostredia do ktorého budú aplikované. Rôzne typy vlákna majú rozdielne parametre. Prenosové protokoly Gigabit a 10Gigabit Ethernet (GbE a 10GbE) zvýšili požiadavky na kvalitu prenosového média, a to jednak metalického, ale aj optického. Ratifikáciou aplikačnej normy IEEE 802.3z pre prenos GbE po optike v r. 1998 nastal koniec "starým dobrým časom", kedy všetky aplikácie prenášané po optických kábloch boli z hľadiska vzdialenosti (pracovného dosahu) limitované len tlmením optickej trasy resp. dynamikou optického systému (Optical Power Budget - OPB). Na optickej trase stačilo stanoviť či je signál na konci trasy dostatočne veľký pre jeho bezchybné spracovanie prijímačom resp. či signál nie je príliš veľký z hľadiska možného poškodenia prijímača. Pred zavedením Gigabit Ethernet (GbE) prenosových systémov, najrozšírenejším typom optického vlákna v LAN aplikáciách bolo multimódové (MM) vlákno FDDI kvality s priemerom jadra 62,5 µm a šírkou prenosového pásma 160 MHz.km pri pracovnej vlnovej dĺžke 850 nm a šírke pásma 500 MHz.km pri 1300 nm. Tento typ MM vlákna bol vhodnejší pre aplikácie limitované tlmením prenosovej trasy a využívajúce ako zdroj svetla svetelné diódy (LED) s veľkým priestorovým uhlom vyžarovania, nakoľko vlákno s priemerom jadra 62,5 µm umožňuje oproti vláknu s priemerom jadra 50 µm naviazanie o cca 1,9 dBm viac optického výkonu do vlákna. To pri systémoch, kde tlmenie trasy je určujúce alebo kritické, je rozhodujúce. Tento uhol pohľadu sa mení pri vysokorýchlostných prenosoch (napr. Gigabit Ethernet). Prvé obmedzenie je použitie LED ako zdroja žiarenia, nakoľko LED sú schopné pracovať len do rýchlosti 622 Mb/s. Druhé obmedzenie je šírka prenosového pásma použitých optických vlákien. Šírka prenosového pásma sa meria so svetelným zdrojom s prebudením vlákna (overfilled-launch=OFL). Tento zdroj ožaruje celé jadro vlákna, čím sa simuluje vybudenie vlákna pri použití LED ako zdroja svetelného žiarenia. V tab.1 sú uvedené OFL-šírky pásma jednotlivých typov vlákien a tomu odpovedajúce maximálne dĺžky prenosových trás pre prenos GbE podľa aplikačnej normy IEEE 802.3z. Vzhľadom na max. pracovnú rýchlosť LED sa pre aplikácie s vyššou prenosovou rýchlosťou, ktorých súčasným už normalizovaným predstaviteľom je GbE, používa ako svetelný zdroj laser, a to klasický alebo lacný VCSEL, ktorý je vzhľadom na výrobnú technológiu cenovo zrovnateľný s LED.


Meranie a certifikácia

Tak ako pri metalickom kabelážnom systéme je potrebné aj na vytvorenej optickej kabeláži zrealizovať certifikačné merania príslušnými testermi, ktoré svojimi výstupmi dokumentujú všetky parametre pre úplné posúdenie stupňa kvality zvarov a spojov na vlákne, ako aj úroveň a hodnoty celej optickej trasy.

Naša firma vám zabezpečí všetky certifikačné merania:

  • Certifikácia prenosovej cesty ClassD/Cat.5E (100MHz), resp. ClassE/Cat.6 (250MHz) + vystavenie protokolu pre 1 prípojné miesto /vetva, segment/
  • Certifikácia prenosovej cesty ClassEA/Cat.6A (500MHz) + vystavenie protokolu pre 1 prípojné miesto /vetva, segment/
  • Certifikačné merania trasy a spoja /reflektometrom OTDR/ + vystavenie protokolu
  • Spracovanie výsledkov merania - vystavenie protokolu pre 1 prípojné miesto /vetva, segment/

 kabeláž